"Kjære Venner,

Jeg vil først takke Tore Alfstad for at jeg får bruke hans base til å starte en
ny internettbasert radiokanal for
Alternativbevegelsen i Norden. Tore har for mange i Alternativbevegelsen vist
seg å være en ressursperson i tilpasningen av
ideer til tekninske løsninger på Internett. Jeg vil også takke Andre for en fin
radioinnledning og ønske han lykke til videre i sitt arbeid. Han vil være en
av mange som vil stå frem med informasjon, ideer og tanker på Alternativkanalen
i tiden som kommer.

Tiden er nå inne for en frigjøring fra de etablerte mediestrukturer i Norden
til fordel for en reell uavhengig mediedekning av de
forhold som former vår oppfatning av virkeligheten slik den har vært, slik den
er og slik den vil utvikle seg i årene fremover.
Mange av dere som leser dette vet vi er midt inne i et globalt paradigmeskifte
hvor utviklingen skjer meget raskt og hvor det
kreves en nøytral "observatør" med en åpen, men kritisk holdning for å yte
rettferdighet til en dekning av det totale omfanget av
begivenheter.

Alternativ-bevegelsen i Norden og resten av verden har i andre halvdel av
1990-tallet funnet sin plass i mediebildet i det mest
anarkistiske medium verden har sett......Internett. Dette mediet danner en
plattform og et forum for en helt ny mediekultur som
stiller store krav til leserne hva angår selektering av stoff, vurdering av
innholdet i det de ser, leser og hører og evnen til å
anvende denne informasjonen på en slik måte at det gir en rell nytteverdi.
Mediet er videre interaktivt og er i så måte et neste
steg i utviklingen av forholdet mellom medie og mottaker. Dette gir uante
muligheter i den videre informasjonsproduksjonen i
samfunnet, da betingelsene og føringene for produksjonen i større grad vil
forskyves over til folket

Noe av det spesielle med vår tid, er den spirituelle oppvåkningsprosses og
bevissthetsutvikling som synes vokse frem innenfor
miljøer som ikke tradisjonelt har blitt knyttet til Alternativbevegelsen alene.
Stadig flere av de i vårt samfunn og ellers i verden,
som har fulgt med og studert denne utviklingen nøye i de senere år erkjenner en
klart manglende evne hos våre myndigheter og
etablerte mediekanaler til å formidle en dekning av denne prosessen og den
kunnskapsproduksjonen den innebærer til de som
først og fremst trenger den...folket. En kan spekulere i ulike årsaker til
dette, hvorav èn nok er en motvilje mot å endre for mye
på det kunnskapsgrunnnlag som danner plattformen for status quo eller folks
virkelighetsoppfatning. Jeg kan her nevne som
eksempel at nyere forskning for lengst har utviklet såkalt "fri energi"
løsninger som om realisert og markedsført ville endre
energiproduksjonen både i Norge og resten av verden. For folket ville dette
uten tvil være positivt, men mektige særinteresser
kan ha andre meninger om det og øve stor innflytelse på politikere og
medieeiere for at slik informasjon ikke blir allment kjent.
For de som har studert kunnskapsproduksjonen gjennom bruk av medier som TV og
radio har dette vært en kjent
problemstilling og en verkebyll for hensynet til den frie informasjonsflyt i
samfunnet. Denne radiokanalen er ment som et bidrag
til å stikke hull på denne byllen.


Internett er uten tvil fremtidens viktigste medium og innen få år vil de fleste
hjem ha integrerte medieløsninger der Internett, TV,
radio og mobil er smeltet sammen i en fellesløsning....WAP-protokollen er en
smakebit på dette på mobilsiden. Det er politisk
vilje både i Stortinget, i regjeringen, samt en betydelig vilje i næringslivets
IT-/mediebransjer for bygging av et fiberoptisk
høyhastighetsnett i Norge. Dette er også planlagt i og mellom mange andre land
og forventes være et nødvendig ledd for å
bevare konkurranseevnen i norsk økonomi. I lys av denne utviklingen ligger det
et stort potensial i Alternativkanalen og i selve
konseptet den hviler på for en mindre økonomisk og politisk styrt mediestruktur
i Norge, samt et potensial for kvalitetssendinger
av fjærnsynsprogram via Internett som forventes bli det neste steget i
utviklingen av Alternativkanalen. Det mest geniale er prisen
for dette, tilnærmet null.

Alternativkanalen vil utvikles gradvis som en kanal for Alternativbevegelsen i
Norge, men også for de som ikke kommer
gjennom i andre mediekanaler med informasjon som kan være til gavn for
samfunnet. Jeg vil oppfordre alle som vil bidra med
informasjon og ideer som kan utvikle kanalen om å kontakte meg eller Tore
snarest.


Mange hilsener,
Karl Erik Bjørnhaug"