Fra boken

 ATLANTIS ÅTERUPPSTÅR - kampen mellan mørker och ljus

utdrag 3

 av PATRICIA CORI

DEL 2
DEL 1
hovedsiden
norske kornsirkler
Alle kornsirkler i bildeformat
boken SJÄLENS KOSMOS fra samme forfatter - også her om kornsirkler
 
 


(Atlantis Rising - the struggle of darkness and light from 2001)

svensk utg fra REGNBÅGSFØRLAGET AB - S-77468 HORNDAL. Tlf. 226-41005 mail regnbagsforlaget@swipnet.se

noen overskrifter tilføyd og kommentarer på norsk, samt noen ord oversatt og feil kan forekomme da txt er scannet


 

Fra boken ATLANTIS ÅTERUPPSTÅR - kampen mellan mørker och ljus av PATRICIA CORI

Utdrag 3

 

tankestyrda kristallgeneratorer som underjordiska kraftstationer

De tankestyrda kristallgeneratorerna från den Sista Generationens tredje cykel är blott ett exempel på den möjliga teknologi som kunde krävas för att skapa sådana underjordiska kraftstationer. Era samtida ingenjörer skulle kunna uppfinna mycket mer sofistikerade lösningar än dem de utformar för sina underjordiska militära baser, om de finge uppgiften att ladda den djupa inre världen med energi. Sådana skapelser skulle, av nödvändighet, falla under kategorin fri-energi-system, ekologiskt sunda energikällor som inbegriper återanvändning av avfall och ett utnyttjande av Gaias vind och vatten, samt andra uttryck för energi. Dessa metoder är tillgängliga för er nu, om blott makteliten kunde sätta Jordens ekologi före vinstbegär ock snålhet.

Om ni bara föreställer er de sista ett hundra årens utveckling och era teknologiska framskridanden som ras betraktat, kanske ert motstånd mot dessa idéer skulle få ge vika för undret av sådana möjligheter.

 

Den høyteknologiske og åndelig sivilisasjon som bebor enorme, naturlige og kunstige hulrom i jorden

Av fantastiska möjligheter, önskar vi nu tala med er om ett utopiskt rike med skönhet och ljus - ett som är okänt för de flesta människor, men som faktiskt existerar i Jordens samtida fysiska verklighet.

I Gaias djupa inre värld, lever en livfull, blomstrande, civilisation med högt utvecklade varelser - ättlingar från de första Atlantiska kolonisatörerna av underjorden. Skyddade från den geofysiska störning och omvälvning som svept över er ytvärld under så många miljoner ar, overlevde Atlantiderna inte bara den sista stora istiden, utan de gick vidare och skapade en ypperlig värld i skötet av Moder Jord... ett land med yi'n-vibrationen. Ett land känt som Agaarta.

Idén om en stor underjordisk civilisation är ingen besynnerlig hypotes. Aghartas rike och dess kulturella centrum Sbamhallak, är välkända för Buddhister och Tibetanska lamor, och många är de mystiker och klarsynta som har 'sett' dessa länder och som har färdats dit i sina astralkroppar.

De lyckliga och utvalda bland era andliga ledare besöker regelbundet platserna där i fysisk form. De har en omfattande kunskap om den högt utvecklade världen tillhörande det inre av Jorden, för de är ofta förekommande besökare av Shamballah, där de tar emot vägledning och styrning att hämta hem till ytvärlden från det Vita Brödraskapets präster som uppehåller sig i detta rike. Siare (vismenn) från många epoker har frambringat visdomen och briljansen från den idylliska civilisation som blomstrar i underjorden, och kunskapen därom vilar i ert kollektiva medvetande, i väntan på erkännande.

Under jordens historia har skilda civilisationer samspelat med dessa Atlantiska supervarelser, för det finns fortfarande tunnelöppningar på olika platser på planeten och det har förekommit besök från Aghartha-medborgare vid olika kritiska tidpunkter. Vid viktiga ögonblick i Jordens historia, blev vissa utvalda samhällen, såsom Lemurierna, Tibetanerna, Maya-folket, de gamla Egyptierna, Druiderna och Etruskerna besökta av andliga ledare från Agharta, som tog med sig sin visdom upp till ytan för att hjälpa de själar som var på genomresa i den yttre världen och för att tjäna Gaias högre syfte.

Med dessa hade Tibetanerna, av vilka många är reinkarnerade själar från den andra cykelns Atlantider, eller direkta ättlingar från den tredje cykelns Atlantider, en öppen kontakt fram till mitten av 1900-talet, när Boddhisattvan Dalai Lama tvingades fly från dessa heliga trakter. Den Tibetanska portalen i Lhasas andliga kraftvirvel förseglades i och med hans avresa. Denna portal ersattes senare med en som sträcker sig från Indien och fram till det heliga berget Kailas, och det är härifrån som resor till Shamballah fortfarande äger rum med vissa utvalda Tibetanska ledare - de som blivit valda att tjäna som budbärare. (mer om de tibetanernes kontakt til disse underjordiske/hule-verdener på linker nederst).

Andra passager in till Aghartas djupa, inre riken existerar vid nyckelpunkter på planeten Jorden, men alla är mycket väl bevakade - för de utgör broarna mellan de yttre och de inre världarna, och denna förbindelselänk gör de obesudlade inre miljöerna ytterst sårbara för all form av mänsklig nedsmutsning och kosmisk strålning.

Medan mänsklighetens ödeläggelse av de ytliga ekosystemen fortsätter att hemsöka och förstöra Gaias medfödda skönhet, kan vi berätta för er att den underjordiska miljön, fram till alldeles nyligen, har förblivit relativt ren, fri från de giftiga avgaser och det avfall som har hävts ut över de ytliga ekosystemen och ut atmosfären. Själva överlevnaden för dessa inneslutna boningar är beroende av en framgångsrik bearbetning av alla avfallsprodukter och en total gemenskap med elementalerna. Detta har man framgångsrikt bemästrat ända sedan den tid då de tidiga Atlantiderna trängde sig ned i underjorden.

Olyckligtvis håller den perfekta biosfären i det inre av Jorden och Agharta-invånarnas harmoniska liv på att störas av den Hemliga Världsregeringens framstötande exploatering genom skikten närmast under ytan. Till dags dato har de invaderande ingenjörerna endast lyckats borra sig in i skorpan - fortfarande långt ifrån att nå tillgång till Agharta. Deras överträdelse gentemot Gaias skelett-bildningar stör likväl den naturliga balansen där också.

Avfall och emotionella gifter producerade av deras maskiner och mörka avsikter, kantar tunnlarna till deras växande underjordiska militära stationer. Dessa ruttna avfallsprodukter genomtränger de luftvägar och vatten som leder till den inre världen, vilka tjänar till att upprätthålla liv, hålla ekosystemen i balans och i ett harmoniskt samspel.

En pågående testaktivitet med kärnvapen under jord har också krävt sin tribut, och områden av radioaktivt avfall har börjat läcka in genom de gränser som skyddar den inre världen. Där sjukdom en gång var ett okänt begrepp, håller verkan ifrån strålningsförgiftning så sakta på att manifestera sig bland befolkningen. Den aggressiva interventionen, plundringen av alla naturens rikedomar och ödeläggelsen av ekosystemen, förstör harmonin för dessa världar, för det är hjärtat som öppnar ett utrymme utan att begå väld mot det; det är makt som sliter ock river itu det.

***

"Åh!" kanske ni tänker,". . . underjordiska civilisationer - hur i all världen kan Talesmännen be oss att acceptera detta som sanning?" Vi förstår att själva idén ifrågasättes av er, för det är så svart för stjärnbarn att föreställa sig sådana världar. Av den anledningen önskar vi kort utforska några av dess primära element på ett ganska enkelt sätt, så att ni kanske efteråt frågar er själva om de inte är mer rimliga än ni tror.

Bland de mikroorganismer som alltid har frodats i de underjordiska haven, är somliga fotosyntetiskt-flytande enheter med lagrat ljus som strömmar in genom huvudportalerna vid nord-och sydpolen. Miljarder av dessa bioluminisenta (biologiskt själv-lysande, ö.a.) väsen, som rör sig med en enda kropp, för ned ljus till Jordens inre vatten och stimulerar växternas tillväxt invid stränderna och på havsbotten. De formar grunden till näringskedjan, precis som de gör i de oceaner med isbetäckta områden, där solljuset inte kan genomtränga ytan.

Fotosyntetiskt marina mikroorganismer är inte något nytt för er. De har studerats och observerats av marin-biologer. Vad som förbises av de traditionella tänkarna, de som förlöjligar er begrundan av liv under jorden, är att den Ursprunglige Skaparen vet hur man sprider ljus in i mörka hörn - precis som ni gör. Detta är bara en aspekt av hur det Gudomliga manifesterar liv vid varje andetag, överallt och således även djupt ned i de icke kartlagda världar som existerar bortom er vetskap.

Tänk på vad vi har sagt er om det oändliga elektromagnetiska spektrumet och minns att det finns många andra vibrationer av solstrålning som förmår genomtränga de översta skikten av jordskorpan och som tas emot i underjorden. Minns också att det är den Ursprunglige Skaparens ljus som bestämmer varifrån livet skall utgå - det är inte enbart den synliga ljusstrålen som får grässtrået att resa sig från sin bädd.

Trots vår beslutsamhet att utsätta er för det liv som breder ut sig under Jorden, vet vi att för det mesta överskuggar övertygelsen, att liv inte kan existera i planetens djupa innanmäte, logiken av en sådan möjlighet, på liknande sätt som den gör det gällande er tro på den Gudomliga Arkitekten. Detta täcke av dogmatisk tanke är så djupt ingrott i massmedvetandet, att det synes utplåna nästan all mänsklig nyfikenhet gällande möjligheten att något skulle kunna överleva där. Detta gäller lika väl för idén om en hel underjordisk civilisation, som har utvecklats (i andliga termer) mycket snabbare än er.

Även vi dyrkar solgudarna, så vi förstår verkligen er förvåning över sådana existenstillstånd. Eftersom modern biologi förnekar livet möjlighet utan solljus, stöter ni bort tankar på underjordiska civilisationer, som nonsensberättelser a' la Jules Verne -berättelser som avsiktligen frösåtts på så sätt i era medvetna såväl som undermedvetna sinnen. Mänsklighetens bortstötning av den blotta idén om underjordiska civilisationer är emellertid i ett avseende ohållbar, på grund av ett antal mycket väl grundade argument:

Den baserar sig på det vetenskapliga etablissemangets egocentriska 'vad vi vet om livet' attityd - ett bestämt begreppsområde som inte ger något utrymme för det de inte känner till om biologisk mångfald och multidimensionella begrepp.

Mycket litet om utforskningen av Jordens inre (vare sig nuvarande eller historisk) har offentliggjorts, och mycket av det som framföres till er är avsiktlig felunderrättelse.

Den är snedvriden på grund av det makteliten vill och inte vill att ni skall känna till om deras förtäckta aktiviteter i underjorden, samt för att avleda er från att undersöka deras massiva militära baser, underjordiska biologiska och kemiska laboratorier, deras topphemliga operativa baser - och på grund av Agharta.

Den tar inte hänsyn till de olika nivåerna av teknologisk 'knowhow' ('kunskap', ö.a.) som existerar i Universum och över den linjära tiden, som tillhandahåller ganska enkla lösningar på problemen kring belysning, näringsproduktion, avfallshantering och luftkvalitet i underjorden. Den färgas av er rädsla för 'mörkret'.

Om ni önskar utveckla ett multidimensionellt perspektiv på er värld och er plats i Universum, måste ni allvarligt överväga, inte bara vad som pågår runt omkring er, eller vad som befinner sig ovanför er, i den baldakin av himmelska varelser som bildar era himlar. Ni måste också begrunda det som finns inunder, för Gaias inre värld - dess vida landskap och hav - är inte mindre storartade än de på ytan, när väl ens fysiska sinnen ger vika för de medfödda förmågorna av psykisk varseblivning, och förlusten av Solens direkta ljus accepteras på cellnivå.

Ni behöver blott begrunda tukanens regnbågsnäbb eller en äng med påskliljor, för att bekräfta för er övertygelse att ni aldrig skulle kunna leva utan färgernas vibrationer och den varma strålningen av solbelysta ängar, som ni har lärt känna dessa abstraktioner fram till nu. Er värld är genomsyrad av de klaraste färger på det synliga spektrumet; de fyller era ögon med sin briljans och detta i sin tur uppväcker känslor inom er. Det stimulerar sinnena.

Likväl kan vi försäkra er om att de varelser som har utvecklats under Jorden, inte på något vis lider brist på solljus; snarare lever de mycket sundare och längre liv, utan den skadliga verkan från solens strålning! De har utvecklats till att bli mycket mindre beroende av de fem sinnena, för i underjorden tas mycket mindre information in genom de fysiska mekanismerna; ögonen, öronen, näsan, tungan och huden. Ens varseblivningsförmågor (føleevner) och biologiska processer är av en klart annorlunda karaktär än de som gäller för varelser påjordytan. Men detta gör inte det underjordiska livet mindre viktigt eller meningsfullt än ert.

Vi kan försäkra er om att, trots ert undermedvetna avvisande av en värld utan solljus, finns det aspekter av livet under jord, som på manga sätt är mer vackra och närande än dem ni har skapat uppe på ytan.

Se er omkring, så kommer ni säkerligen att hålla med om att det finns mycket att göra för att hela planeten Jorden. Ni är vittnen till de sista obefläckade naturliga miljöer, som ger vika för människans destruktiva hand. Ni får lida av cementens hetta och sterilitet, där en gång gröna ängar svalkade era själar och talade till er om fridfulla dagar och Gaias inre frid. Till och med er kristallklara turkosa himmel blir grå och dimmig, medan färgen så sakta rinner bort från bilden av Jordens mest andäktiga landskap.

Distraherade av skeendena i era dagliga liv och globala händelser, har ni helt enkelt inte brytt er om att titta alltför djupt in frågan om vad som pågår just utanför kamerans bildfält. Med det ni känner till om jordklotet och ert inträngande i de bortersta hörnen, finns det ringa orsak att tro att det skulle finnas mycket kvar att upptäcka om er egen planet. Att kunna se bortom begränsningarna för den vanliga trosstrukturen - etablissemangets 'vad vi vet' syndrom - fordrar inspiration, en tvingande önskan att förstå er världs sanna funktionssätt, och framför allt den sinnets öppenhet som krävs för att kunna observera tingen som de verkligen är... och som de kan bli.

Ni måste inse att större delen av mänskligheten helt enkelt fogar sig efter det vedertagna, för den stora massan distraheras av det yttre skenet. De flesta är passiva reaktionärer, som lever sitt liv på ett mycket anspråkslöst sätt, tills något upprör status quo. Då tar man itu med denna momentära störning för att återupprätta ordningen i sitt dagliga liv. Som resultat av detta, är det lättare för de flesta att bara hoppa över tankar på nya gränsområden och oändliga möjligheter, för det kräver för mycket energi och kan lätt få en att tappa fotfästet.

Låt oss inte glömma att den mänskliga passiviteten stimuleras av sinnes- och humörmanipulations-teknologier, vilka har lagts på er under så lång tid att den större delen av mänskligheten inte ens kan minnas den fria tankens utrymme. Sådana mekanismer har existerat och varit verksamma (på olika nivåer, vid olika tidpunkter) ända sedan den tid Anunnaki först kastade sitt elektromagnetiska nät kring er värld... för etthundratusen år sedan.

Endast de fokuserade av er, de med en briljans som skär likt en laserstråle genom trögheten av den mänskliga likgiltigheten, har haft modet och visionen att se bortom scenuppsättningen, och ifrågasätter den sanna betydelsen av den pjäs (teaterforestilling) som gått längst av alla i hela den mänskliga historiens teater.

Ni, rebellerna, har lyckats bibehålla er integritet, och har avvisat sinnesingenjörernas förtäckta vågor. Ni simmar i det öppna havet, orädda att våga - attutmana - att söka. Vi lovprisar er styrka och övertygelse.

För de övriga försäkrar vi att det finns en hel värld - en parallell verklighet - alldeles där, inunder er... och att mycket av det som förs fram till den yttre världen av de andliga ledare som når Shamballah, återspeglar sig på de mänskliga betingelserna i mycket viktiga avseenden.

Fastän er förståelse av livets möjliga existensfält är ytterst ytlig (overfladisk) (i en mycket bokstavlig betydelse av ordet), kan vi försäkra er om att i materiens universum existerar det många underjordiska civilisationer, bestående av varje tänkbar form och fason... och många fler av de 'otänkbara' variationerna….

***

Litt lenger ut snakkes mer om det "underjordiske overlevelsesmuligheter" - og der makteliten forbereder sin overlevelse når overflatelivet blir umulig - ut av krig, naturkatastofer og miljø-ødeleggelser:

Det kanske slår er som ytterst underligt, att medan era regeringar håller på att gräva sig fram i Jordens inre kärna och bygger kilometer efter kilometer av tunnlar, kraftstationer och militära baser under jord, vägrar de fortfarande att uttala sig gällande det allvarliga tillståndet för er globala miljö. Det är som om de förbereder sin avfärd, medan ingen annan har fått reda på att det är dags att fara. Varför får ni inte höra talas om deras aktiviteter underjorden? Och dessutom, vilka tillåts tillträde till de växande underjordiska samhällena och vad håller de på med där?

Vad som är viktigast är den återuppträdande aspekten av förnyad underjordisk utbyggnad under tider av potentiell ödeläggelse på ytan. Det är det historiska mönstret, inte bara för människorasen, utan även för andra civilisationer vars boplats hotats i rymden. Vi ber er överväga Atlantidernas genomträngande av den undre jorden som en naturlig och logisk överlevnadsplan, inte mer otrolig än vetskapen om att det under många av era större städer har byggts mångskiktade 'forsknings'-centra, sjukhus, lyxhotell och näringsinrättningar. De har effektivt reproducerat alla de nödvändiga livsuppehållande system som krävs för att bekvämt kunna hysa flera tusen nyckelspelare i den globala teatern, i händelse att ännu en global katastrof - sådan som den slutliga förintelsen av Jordens atmosfär - skulle utrota allt liv på ytan. Vet att ni, som bor på ytan, avsiktligen har undanhållits denna vetskap under lång tid - ända sedan frisläppandet av atombomben, när makteliten gav högsta prioritet åt en fullskalig genomträngning av den underjordiska miljön.

När väl dessa räddningsbaser upprättats, fortsatte arbetslag med att utveckla en mycket komplex infrastruktur - fullt verksamma städer - platser ni fortfarande inte tror existerar. Där håller de på med sina göromål att omforma och styra Jorden, obesvärade av er granskning, medan en förvirrad mänsklighet rusar omkring ovanför deras huvuden.

Ni bör dock känna till att den globala exploateringen av underjordiska ekosystem ofrånkomligen har ändrat underjordens bosättningar, och det som under tusentals år varit en perfekt självförsörjande biosfär - Aghartas anmärkningsvärda civilisation -är inte längre säker i Gaias inre rike.

Maktelitens våldsamma inblandning i de icke kartlagda områdena under jord har samband med den ekologiska kris som ni upplever på ytan, för ni är medvetna om att allt är sammanflätat och att alla delar påverkar helheten. Det är så oerhört viktigt att ni förstår vikten av deras inblandning i den underjordiska världen, liksom deras experiment i den över atmosfären, för dessa områden av Jorden är inte mindre an träden och floderna tillhörande ert dyrbara ytlandskap.

Om ni överväger utrotningen av de infödda folken - sådana som de i Nord- och Sydamerika, eller Aboriginerna i Australien - kommer ni säkerligen att förstå hur den moderna civilisationens plåga infekterar, invaderar och ödelägger hela miljöer och släkten, vilka tidigare blomstrade i sina isolerade, obesmittade ekosystem. Så har det även varit med infiltrationen av underjorden. När inkräktarna tränger djupare in i dessa trakter river deras massiva borrmaskiner och sprängämnen sönder det naturliga landskapet, livet utplånas, bränns i den giftiga invasionen av deras heliga utrymmen.

Låt oss inte ha överseende med verkan från deras monstruösa experiment; de genetiskt ändrade livsformer som flydde (likt Chupacabras, se appendix), eller helt enkelt lämnades kvar där för att överleva - eller de dödsvirus som kokas ihop i de underjordiska laboratorierna. Dessa utgör också en verklighet i er moderna civilisation, som de gjorde på Atlantis, när Anunnaki tränade den Sista Generationens mest pålitliga forskare att tilllämpa genetisk ingenjörskonst. Teknikerna i Hekkatl (Atlantis huvudkvarter för all underjordisk biologisk forskning och genetisk ingenjörskonst) skapade då nya märkliga arter för att möta deras mästares specifika behov.

Mycket lämnades kvar då, att ta sin onaturliga plats i dessa världars utvecklingsmässiga process, och mycket mer skapas nu, långt från ögonen på dem som tveklöst skulle finna ett sätt att stänga av alltihop... om de bara visste vilken absolut galenskap som rörs ihop i genetikernas stora kittlar.

Eftersom allt är ömsesidigt beroende, kan ni ana hur ödeläggelsen av underjorden påverkar ekologin på ytan. Därför anser vi det vara av yttersta vikt för er att inse hur underjorden förändrar den yttre verkligheten och hur den obalans som skapas på planeten påverkar era liv. Likt ingen annan tid i människans och planetens historia, kräver Gaia er absoluta uppmärksamhet. Hon ropar, darrar och stormar runt omkring er - ropar på att bli hörd!

Av den anledningen är det tid för er att bli medvetna om er värld genom att observera med ögon som ser vad som faktiskt händer inom ert synfält. Bed era vägledare att endast visa det som tjänar ert högre syfte, så kommer det inre ögat att ta emot insikter i de berörda aspekter som ligger just utanför den synliga världen. Det är detta som krävs om ni skall kunna bli till fullt medvetna multidimensionella varelser.

Vartefter ni släpper den förblindande fruktan som tidigare har övertygat er om att aldrig se in i mörka områden - en rädsla som blivit programmerad in i er - kommer ni att kunna se så mycket tydligare. Tänk också på att mycket av er betingning gällande det som ligger under er är produkten av religiös indoktrinering, för det är där som Helvetet har funnit sin tillskrivna plats där i underjorden, i de förbannades 'inferno'.

Hur kan ni annat än visualisera mörka, skrämmande platser och hotfulla varelser i underjorden? De har bränts in i er fantasi av en värld som ligger under ytan... en mörk, ångande kittel där det onda regerar. När ni emellertid går bortom tankeformen att 'titta bara kommer att skrämma er ytterligare' kommer ni att inse vilken stor kraft som finns i att utsätta mörkret för ljuset av era briljanta, vetgiriga sinnen.

Ni kommer att se det som ej längre kan döljas för er syn, för det är där som ni kommer att 'gräva upp' den kunskap som behövs för att utföra er sanna mission som ljusarbetare för den Nya Gryningen.

Vi försäkrar er om att det finns en storhet där bortom era vildaste drömmar i dessa grottor, hålor, underjordiska floder och sjöar tillhörande Moder Jord, precis som det också finns faror och polära krafter som åstadkommer de dynamiska spänningar ni känner till alltför väl där uppe. De av er som har nått Aghartas riken i meditation och Wesak-ritualer känner dess skönhet, för ni har skådat prakten och ni har känt av vibrationen.

 

Boken kan fås fra regnbagsforlaget@swipnet.se

men om det ikke lykkes prøv denne under

Hjemmeside angitt: http://www.regnbagsforlaget.com/

 


 

Link til Del 1 | Del 2 | hovedsiden |

boken SJÄLENS KOSMOS fra samme forfatter - også her om kornsirkler

Mer om det underjordiske nettverk og huler som Lobsang Rampa fikk oppleve i Tibet for snart 100 år siden fra bøkene:

Fra boken "Legen fra LHASA"

og fra DET TREDJE ØYE - her forteller han mer om sin barndom og oppvekt i Tibet og også om: - tibetansk kosmologi og synet på livet etter livet - døden, etc.

- om en ekspedisjon til en vulkansk oase i Tibets høyfjell

- om hans innvielse i utilgjengelige grotter dypt under POTALA I TIBET - der han igjen får se DE STORE "GUDER" - og forklaringer på jordens fjerne fortid - bl.a. hvordan kloden ble kolonisert fra rommet i fortiden og mye mer som også bekreftes fra andre kosmiske kilder i senere tid.

Og spesielt i boken THE CAVE OF THE ANCIENTS

Se ellers link til min "rampa-base"

  • ellers Linker til:
En skjult gammel sivilisasjon under deler av Jordens overflate?

Traveler to the Interior of the Earth

UNDERGROUND MYSTERIES and more.....

mer om indre sivilasjoner

 

 

 

hovedsiden